Skip til hoved indholdet

Privatlivs- og cookiepolitik

Når du som kunde gør brug af Sydtrafiks ydelser samt Sydtrafiks hjemmeside, skal du være opmærksom på, at vi behandler en række personoplysninger om dig. Derudover kan vi også i visse situationer behandle personoplysninger om dig i forbindelse med markedsføring.

 

Nærværende privatlivspolitik er opdateret oktober 2023.

SYDTRAFIK PRIVATLIVSPOLITIK

 • Sydtrafik indsamler og behandler altid personoplysninger, herunder også følsomme personoplysninger, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, som Sydtrafik er underlagt som trafikselskab. Sydtrafik behandler derudover kun personoplysninger, hvis vi har et behandlingsgrundlag herfor og i øvrigt har et sagligt formål hermed. Sydtrafik videregiver i øvrigt kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis der er et særskilt og sagligt grundlag hertil.

  Sydtrafik behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav som følger af persondatalovgivningen. Dette betyder, at Sydtrafik blandt andet har iværksat en række passende tekniske foranstaltninger og interne regler om informationssikkerhed, der er med til at beskytte dine personoplysninger mod f.eks. at gå tabt, mod uautoriseret offentliggørelse, mod uvedkommendes adgang eller kendskab hertil. Derudover har Sydtrafik iværksat en række interne kontroller, således Sydtrafik jævnligt gennemgår de personoplysninger, vi har registreret og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante for Sydtrafik at behandle.

  Længere nede på siden kan du klikke dig videre til oplysninger om Sydtrafik specifikke behandlinger af dine personoplysninger, herunder:

  • Hvornår og hvordan vi indhenter dine oplysninger
  • Hvilke typer af oplysninger vi behandler om dig
  • Hvad vi bruger oplysningerne til
  • Hvilket retsgrundlag behandlingen er baseret på
  • Hvilke andre modtagere der evt. er af dine oplysninger
  • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

   

 • I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Sydtrafik som dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Nedenfor finder du de relevante kontaktoplysninger:

  Sydtrafik
  Banegårdspladsen 5
  6600 Vejen
  Cvr. 29942897
  Tlf.: 7660 8600
  Mail: post@Sydtrafik.dk

   

 • Som offentlig myndighed er vi forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Har du så således spørgsmål om dine rettigheder angående vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte:

  HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
  Cvr. 32337120
  Øster Havnegade 12
  9000 Aalborg
  Mail: dpo@Sydtrafik.dk
  Att.: Lóa Skau Björnsson

   

DINE RETTIGHEDER

 • Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktformularen som du finder her: Kontakt Sydtrafik og Flextrafik. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

  Ret til indsigt i egne personoplysninger

  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Sydtrafik behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til Sydtrafik, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Sydtrafik behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor Sydtrafik har oplysningerne fra, hvor længe Sydtrafik opbevarer dem, samt hvem Sydtrafik eventuelt deler dem med.

  Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

  Såfremt Sydtrafik behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil Sydtrafik sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

  Ret til sletning

  Sydtrafik er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor Sydtrafik normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis Sydtrafik ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

  Ret til at gøre indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis Sydtrafik modtager en indsigelse fra dig, vurderer Sydtrafik, om Sydtrafik skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil Sydtrafik har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

  Dataportabilitet

  Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan Sydtrafik ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

  Tilbagekaldelse af samtykke

  Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Sydtrafik stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Du kan tilbagetrække dit samtykke ved brug af kontaktformularen her: Kontakt Sydtrafik og Flextrafik.

  Klagevejledning til Datatilsynet

  Hvis du har indsigelser mod Sydtrafik behandling af dine personoplysninger, opfordrer Sydtrafik dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af
  www.datatilsynet.dk

   

PERSONOPLYSNINGER

 • Vi indhenter personoplysninger om dig som led i Sydtrafik varetagelse af sin opgave som trafikselskab. Derfor vil der blive behandlet en række oplysninger, som blandt andet indsamles, når du benytter Sydtrafik transportservices og tillægsydelser.

  Sydtrafik indhenter primært oplysninger om dig direkte fra dig selv, men der kan være visse situationer, hvor Sydtrafik modtager oplysningerne fra andre aktører, herunder Regionen, Kommunen eller sygehuset i forbindelse med flexkørsler.

   

 • Vi behandler dine personoplysninger med det overordnede formål at muliggøre varetagelsen af Sydtrafiks opgaver i forhold til at kunne forestå den offentlige transport i Region Syddanmark på Jylland siden. Dette understreges af § 5 i lov om trafikselskaber, hvor det blandt andet fremgår at trafikselskaberne skal varetage følgende opgaver:

  • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
  • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
  • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • Privatbaner

  Formålet er således at drive et offentligt trafikselskab, hvor behandlingen af personoplysninger sker som led i varetagelsen af denne opgave.

   

 • Som følge af, at vi primært behandler personoplysninger som led i Sydtrafik varetagelse af offentlig myndighedsudøvelse i form af kunne forestå den offentlige transport i Region Syddanmark i Jylland, er retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra e.

  De før nævnte bestemmelser statuerer, at der er tale om en lovlig behandling, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, eller hvis behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse.

  I de situationer, hvor Sydtrafik behandler cpr-nummer, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Som følge af administrering og håndtering af særligt Flextrafikken i Region Syddanmark i Jylland, vil Sydtrafik komme til at behandle følsomme personoplysninger i form af f.eks. helbredsoplysninger. Disse personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  For så vidt angår de cookies, som Sydtrafik anvender, sker dette i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

   

 • De oplysninger, vi behandler om dig hos Sydtrafik, er primært oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og i visse tilfælde CPR-nummer. I listen herunder kan du se, hvilke typer af oplysninger, der konkret behandles samt hvorfor de behandles, når du anvender Sydtrafik trafikservices og tillægsydelser.

   

 • Sydtrafik videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Der kan dog være behandlinger, hvor vi deler dine personoplysninger med vores databehandlere, andre offentlige myndigheder eller virksomhed. Vi deler dog kun dine personoplysninger, hvis det er relevant og nødvendig for håndteringen af den opgave, hvortil vi behandler dine personoplysninger.

  Der kan være nogle situationer, hvor Sydtrafik er forpligtet til er dele dine personoplysninger. Dette kan enten være, hvis Sydtrafik er forpligtet hertil efter gældende lovgivning eller som følge af en afgørelse truffet af Domstolen eller lignende. Hvis Sydtrafik er forpligtet til at udlevere dine personoplysninger, vil du blive informeret herom.

   

 • Sydtrafik har stor fokus på, at de personoplysninger, vi behandler, behandles korrekt og sikkert. Derfor har vi også implementeret en række nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler, er beskyttet mod blandt andet hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse af oplysninger samt uvedkommendes kendskab eller misbrug.

  Derudover er alle medarbejdere undervist i, hvordan de behandler dine personoplysninger sikkert, korrekt og i henhold til lovgivningen. Alle medarbejdere har dog begrænset adgang, således de kun har adgang til de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for håndteringen af deres arbejdsopgaver.

  Sydtrafik har i øvrigt indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, således vi kan instruere og kontrollere dem i, at de også foretager sikker og korrekt behandling af de personoplysninger, vi overlader til dem.

   

 • Sydtrafik forsøger så vidt det er muligt at undgå samarbejder med virksomheder, som ikke hører under EU`s lovgivning. Men i nogle tilfælde kan vi bedst muligt servicerer dig som kunde, ved at gøre brug af en leverandør i et 3. land. Når vi anvender sådanne leverandører, er det primært databehandlere i USA, som er godkendt og certificeret i henhold til EU-kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse.

   

FLEXTRAFIK

 • Flextrafik patientbefordring kan bruges af dig der kører med Flextrafik til og fra sygehus, behandling m.v. og hvor dine rejser bestilles af bestillingskontor eller sygehuse etc.
  Formålet med behandlingen af dine persondata i forbindelse hermed er følgende:

  Udførelse af din kørsel og varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel

  Afregning med din region, som skal betale for kørslen

  Behandling af henvendelser og klager

  Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel

  Overholdelse af vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

  Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stik. 1 litra c:
   - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer,
   - Oplysninger om dine rejser (til/fra).
  • Følsomme oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra g, jf. artikel 6 stk. 1 litra e:
   - Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine rejser (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
   - For at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel, opkrævning og afregning med regionen m.v.

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Sygehuset eller bestillingskontoret, der bestiller kørslen
  • Din bopælskommune
  • Direkte fra dig

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • Sygehus, bestillingskontor m.v.
  • Din region

  Derudover anvender vi databehandlere (leverandører), som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine rejser, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

 • Formålet med behandlings af dine personoplysninger ved Flextur er følgende:

  • I forbindelse med kørsel af dig som kunde i flextrafik
  • Ved opkrævning af betaling for dine rejser,
  • Til evt. oprettelse som selvbetjeningskunde, med mulighed for onlinebestilling af rejser,
  • Udsendelse af SMS-påmindelser om dine rejser
  • Afregning med den kommune, som skal betale for kørslen.
  • Behandling af henvendelser og klager
  • Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel
  • At overholde vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

  I forbindelse med Flexture behandler vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stik. 1 litra c følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger:
   - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer,
   - oplysning om personer der skal køres (f.eks. børn),
   - Kundenummer,
   - Oplysninger om dine ture (til/fra)
   - Dine betalinger m.v.
  • Med hjemme i databeskyttelsesforordningens Artikel 9 stk. 2 litra g, jf. Artikel 6 stk. 1 litra e behandler vi relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • Med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art 87 samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 behandler vi CPR-nummer for at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel, opkrævning og afregning med din kommune m.v.

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig
  • Eventuelt din bopælskommune
  • Eventuelt CPR-registreret

  Vi kan dele relevante personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • De regionale trafikselskaber, hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet
  • NETS, til brug for udførelse af betaling (oplysning om dit betalingskort opbevares ikke af Sydtrafik)
  • Gældsstyrelsen ved inddrivelse af restancer
  • Derudover anvender vi databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystemer indtil de ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine ture, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

 • Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med handikapkørsel er følgende:

  • Oprettelse og administration af dit kundeforhold i Flexhandicap, herunder udførelse og betaling for dine rejser, behandling af klager m.v.
  • Evt. oprettelse som selvbetjeningskunde, med mulighed for bestilling af rejser.
  • Udsendelse af SMS-påmindelser om dine rejser.
  • Udførelse af kørsel og varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel
  • Afregning med din bopælskommune, som skal betale for kørslen.
  • Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel.
  • Overholdelse af vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.  Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger med baggrund i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stk. 1 litra c:
   - Navn,
   - adresse,
   - e-mail og telefonnummer,
   - oplysninger om dine rejser (til/fra adresser, tidspunkter etc.),
   - dine betalinger m.v.
  • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine rejser (hjælpemiddel, særlige behov m.v.) jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra g, jf. artikel 6 stk. litra e.
  • CPR-nummer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 For at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel, opkrævning og afregning med din kommune m.v.

   

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Din bopælskommune som visiterer dig til handicapkørsel
  • Direkte fra dig
  • CPR-registeret

   

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • Din bopælskommune
  • De regionale trafikselskaber, hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet
  • NETS, til brug for udførelse af betaling (oplysning om dit betalingskort opbevares ikke af Sydtrafik)
  • Gældsstyrelsen ved inddrivelse af ubetalt gæld
  • Derudover anvender vi databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.

   


  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine rejser, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

 • For dig som via din kommune er visiteret til kørsel med Sydtrafik til f.eks. læge, dagcenter, genoptræning, sundhedscenter eller specialskole er formålet med behandlingen af dine persondata følgende:

  • Udførelse af din kørsel, og varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel
  • Behandling af eventuelle klager
  • Afregning med den kommune, som skal betale for kørslen
  • Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel.
  • Overholdelse af vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

   

  Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stk. 1 litra c:
   - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer,
   - oplysninger om dine rejser (til/fra).
  • Følsomme oplysninger Databeskyttelsesforordningens Artikel 9 stk. 2 litra g, jf. Artikel 6 stk. 1 litra e:
   - Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine rejser (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.:
   - For at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel og afregning med din kommune m.v.

   

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Din bopælskommune som bestiller kørslen til dig
  • Direkte fra dig

   

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • Din bopælskommune
  • Den institution eller det sted du skal køre til/fra, i det omfang det er nødvendigt.
  • Derudover anvender vi databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.

   

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine rejser, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

KONTROL I BUSSEN

 • Ung og voksen på 15 år eller derover

  Sydtrafik har en række kontrollører i busserne, der tjekker, hvorvidt alle rejsende har den rette rejsehjemmel. Har du som rejsende ikke korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger til brug for udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.

  I forbindelse med en kontrolsag behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Adresse
  • Cpr. nr.
  • Mailadresse

  Sydtrafik behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c samt lov om trafikselskaber §29. Sydtrafik behandling af klagesager er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For så vidt angår Sydtrafik behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvis den udstedte kontrolafgift ikke betales, videregives dine oplysningerne til Gældsstyrelsen, hvor du registreres med gæld til det offentlige. Derudover videregiver Sydtrafik som udgangspunkt ikke dine personoplysninger.

  Personoplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af kontrolafgift samt eventuelt efterfølgende korrespondancen omkring sagen, opbevares hos Sydtrafik indtil dette afleveres til Statens Arkiver. Dette sker hvert 5 år. Herefter opbevares oplysningerne ikke længere hos Sydtrafik. Selve kontrolafgiften slettes efter 3 år plus indeværende år, hvori kontrolafgiften er betalt.

  Børn under 15 år

  Sydtrafik har en række kontrollører i busserne, der tjekker, hvorvidt alle rejsende har den rette rejsehjemmel. Er du under 15 år og bliver mødt af en kontrollør uden at du har en gyldig billet eller et gyldigt skolekort, så får du udleveret en oplysningsskrivelse hvor der står hvordan Sydtrafik behandler dine oplysninger og der bliver sendt oplysninger om at du har kørt med bussen uden gyldig billet eller skolekort til Sydtrafiks kortkontor.
  På Sydtrafiks kortkontor undersøger de om du har et gyldigt rejsekort eller skolekort og der tages eventuelt fat i din skole for bestilling af nyt skolekort.

  Sydtrafik registrer i et sikkert system, at du er blevet mødt uden en gyldig billet eller et gyldigt skolekort.

  Hvis det ikke er første gang du rejser uden gyldig billet eller skolekort kan Sydtrafik kontakte dine forældre. I sådanne tilfælde kan det efter en konkret vurdering besluttes, om der skal udstedes en kontrolafgift til dig. Du kan læse om prisen på en afgift i de landsdækkende rejseregler.

  I forbindelse med en kontrolsag behandler vi følgende personoplysninger om dig og dine forældre:

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Adresse
  • Cpr. nr. kun på dig

  Sydtrafik behandler personoplysningerne efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c samt lov om trafikselskaber §29. Sydtrafik behandling af klagesager er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For så vidt angår Sydtrafik behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvis den udstedte kontrolafgift ikke betales, videregives dine oplysningerne til Gældsstyrelsen, hvor du registreres med gæld til det offentlige. Derudover videregiver Sydtrafik som udgangspunkt ikke dine personoplysninger.

  Personoplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af kontrolafgift samt eventuelt efterfølgende korrespondancen omkring sagen, opbevares hos Sydtrafik indtil dette afleveres til Statens Arkiver. Dette sker hvert 5 år. Herefter opbevares oplysningerne ikke længere hos Sydtrafik. Selve kontrolafgiften slettes efter 3 år plus indeværende år, hvori kontrolafgiften er betalt.

   

 • Når du rejser med bus, er der opsat videoovervågning i bussen. Det er den enkelte private busselskab, der har ansvaret for TV-overvågningen og dermed er dataansvarlig for optagelserne. Har du spørgsmål til TV-overvågningen, skal du derfor kontakte det private busselskab. Sydtrafik kan hjælpe dig med oplysninger om, hvilket busselskab der kører en bestemt buslinje.

   

KORT

 • Opfylder du kriterierne kan du få et pensionistkort.

  I forbindelse med udstedelse og administrering af pensionistkort, behandles følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • CPR

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger som led i Sydtrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafiks transportopgaver i henhold til lov om trafikselskaber. Behandlingen sker for at kunne udstede og administrerer pensionistkortene, for at kunne identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager i forbindelse med kontrolafgifter samt opkræve betaling. Sydtrafik behandling af dit CPR-nummer sker for at sikre entydig identifikation af dig.

  Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11 for behandling af dit CPR.

  De oplysninger, der indsamles i forbindelse med administrering af pensionistkortet, bliver delt med den pågældende kommune samt Rejsekort. Derudover kan der ske videregivelse til f.eks. politiet i forbindelse med svig/snyd.

  For oplysninger behandlet i forbindelse med pensionistkort, opbevares disse så længe kortet er gyldigt. Så snart kortet udløber slettes alle oplysninger.

   

KUNDEHENVENDELSER

 • Som kunde hos Sydtrafik, kan du altid kontakte os via enten mail eller telefon.

  Når du kontakter os pr. telefon, skal du være opmærksom på, at vi har notatpligt. Dette betyder, at vi i visse situationer noterer samtalen ned i et notat og gemmer det. Drejer din henvendelse sig f.eks. om en supportsag eller en klage, vil din henvendelse således blive skrevet ned i et notat og herefter gemt på din sag.

  I nogle situationer kan der være behov for, at telefonnotatet deles med offentlige myndigheder, pengeinstitutter eller politiet. Som udgangspunkt vil der dog ikke ske udlevering af telefonnotater.

  Telefonnotaterne gemmes så længe, der er behov herfor. Er der således tale om en klagesag eller en supportsag, vil telefonnotatet opbevares så længe, der fortsat består en sag. Efter sagens afslutning, vil telefonnotatet blive opbevaret i 3 år + indeværende år af hensyn til mulige fremtidige krav.

  Sydtrafik optager telefonsamtalerne med dig, hvis du giver tilladelse hertil. Læs mere i afsnittet 'Optagelse af telefonsamtaler'.

  Når du sender en mail til Sydtrafik, behandler vi som udgangspunkt de oplysninger, der fremgår af din mail. Dette vil ofte være:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Email adresse
  • Sagsforløb/henvendelse

   

  Drejer din henvendelse sig om en supportsag eller klagesag, vil din mail blive sendt videre internt til den medarbejder, der skal håndtere din sag. Drejer din henvendelse sig om andet, herunder f.eks. prisoplysninger eller lignende, vil henvendelse blive håndteret af vores kundeservice, hvor mailen også modtages. Drejer henvendelse sig om flextrafik, vil din mail blive sendt videre internt til vores Flextrafik-afdeling.

  Opbevaringstiden af din mail afhænger af, hvilke henvendelser der er tale om. Som udgangspunkt opbevares din mail dog ikke længere tid end hvad der er nødvendigt i forhold til formålet. Er der således tale om en support- eller klagesag eller en flextrafiksag, vil din henvendelse blive opbevaret så længe, der fortsat består en sag. Herefter vil din henvendelse blive opbevaret i 3 år plus indeværende år af hensyn til dels bogføringsloven samt af hensyn til fremtidige krav. Er der tale om en almindelige henvendelse, vil din mail blive opbevaret i 6 måneder fra modtagelsen.

  Når du henvender dig til os på enten mail eller pr. telefon, behandler Sydtrafik dine oplysninger for at kunne administrere dig som kunde, for at yde en service over for dig samt som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af de transportopgaver, Sydtrafik har som trafikselskab. Behandlingen sker i forbindelse med salg af rejsehjemmel, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Hvis du måtte oplyse dit CPR, sker Sydtrafik behandling heraf for at sikre entydig identifikation af dig som kunde.

  Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvis Sydtrafik måtte behandle CPR-numre, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 • Når du ringer til Sydtrafik Kundeservice eller Flextrafik, har du ved at trykke 1 eller 2 mulighed for at til eller fravælge, at vi optager telefonsamtalen. Tager du ikke stilling og trykker 1 eller 2, men blot venter på linjen, vil telefonsamtalen ikke blive optaget.

   

  Formål

  Formålet med at optage telefonsamtalen er uddannelse af Sydtrafiks medarbejdere for derigennem at forbedre vores kundeservice. Når du ringer til Flextrafik kan formålet med optagelsen derudover også være i forhold til dokumentation af samtalen med dig, til brug for afklaring af eventuelle uoverensstemmelser. Og ringer du til Sydtrafiks Kundeservice kan formålet ud over uddannelse af medarbejdere også være tilfredshedsundersøgelser.

   

  Behandlede oplysninger og behandlingsgrundlag

  Når vi optager telefonsamtalen, er de personoplysninger vi behandler din stemme og de oplysninger du selv oplyser under samtalen. Vores hjemmel hertil er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a (dit samtykke)

  Vi beder normalt ikke om følsomme oplysninger, men det kan være relevant for din henvendelse, at vi får information om helbredsmæssige forhold i forbindelse med din brug af offentlig transport. Vi beder ikke om oplysninger, som ikke er nødvendige eller som du ikke ønsker at give os.
  Vores hjemmel til at behandle følsomme oplysninger er Databeskyttelsesforordningens Artikel 9.2.a, jf. Artikel 6.1.a (dit samtykke)

  Vi behandler kun de oplysninger du oplyser under samtalen og vi har kun brug for at kende dit CPR, hvis det er nødvendigt for vores videre betjening af dig, afhængig af situationen.
  Vores hjemmel hertil er Databeskyttelsesforordningens Artikel 87 og Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

   

  Opbevaringsperiode

  Telefonsamtaler opbevares i højst 30 dage, hvorefter de slettes. Hvis længere opbevaring er nødvendige, f.eks. grundet en igangværende tvist i forbindelse med din henvendelse til Flextrafik, vil vi informere dig herom.

  Hvis du ønsker en samtale slettet før dette tidspunkt, kan du kontakte os på mail her sydtrafik.dk/sikkerpost. Du bedes oplyse navn, dato/tid og telefonnummer, så vi kan finde samtalen.

   

 • Hvis du er berettiget til udbetaling af rejsegaranti, behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • CPR-nummer
  • Personer uden dansk bankkonto vil skulle udlevere SWIFT og IBAN
  • Rejsehistorik i forhold til den konkrete anmodning om rejsegaranti
  • Forhold du selv oplyser om i forbindelse med beskrivelsen af, hvorfor du er berettiget til rejsegaranti.

   

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med udbetaling af rejsegaranti er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra e, samfundsmæssig forpligtelse. For så vidt angår behandlingen af CPR er det Databeskyttelsesforordningens Artikel 87 og Databeskyttelseslovens § 11 stk. 1.

  Oplysningerne om udbetalingen af rejsegaranti opbevares i økonomisystemet i indeværende år plus de 3 år de skal opbevares iht. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og Regnskabsvæsen.

  Evt. korrespondance opbevares i vores journalsystemer indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.

   

HJEMMESIDE

 • Websitet anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller mobil, for at kunne genkende din computer eller mobil ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

  Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter. Og derved skabe en bedre oplevelse for brugerne.

  Sydtrafik anvender 3. parts cookies til indsamling af statistik om brugernes besøg og navigering på siden. Disse data registreres af statistiske årsager. Du som enkeltbruger forbliver anonym.

  Så lang tid opbevares cookies

  Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
  Vejledning om hvordan du sletter cookies

  Sådan undgår du cookies

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.
  Vejledning om hvordan du undgår cookies

  Liste over indsamlede data

  Se oversigt over hvilke cookies du giver samtykke til.

  Cookiebannerets registrering af dine valg

  Bekræftelse af samtykke
  Hvis du giver fuldt samtykke til alle kategorier af cookies, så gemmes dit samtykke i et år, hvorefter du bliver bedt om at genbekræfte det.
  Hvis du kun giver delvist samtykke, gemmes det i 14 dage, hvorefter det skal genbekræftes.

  Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til cookiebannerets registrering af dine valg, skal du sende en mail til post@sydtrafik.dk. I mailen skal du oplyse dit User-ID og Dato for samtykket. Disse oplysninger finder du her: https://sydtrafik.dk/om-os/det-med-smat/privatlivs-og-cookiepolitik/info-om-cookie-banner
  Selvom du tilbagekalder dit samtykke og anmoder om at få dit samtykke slettet, så opbevarer CookieInformation det i 5 år, af hensyn til krav om dokumentation, hvorefter det slettes automatisk.
  Registreringen af dit samtykke hos CookieInformation er anonymiseret og indeholder ingen persondata. Du kan læse mere om CookieInformation’s håndtering af samtykke her: https://support.cookieinformation.com/en/articles/5373910-all-you-need-to-know-about-consents

 • Skal du sende personoplysninger til Sydtrafik, kan du gøre det sikkert via en formular på sydtrafik.dk.

WEBSHOP

 • Shop.sydtrafik.dk:

   

  Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik webshop (shop.sydtrafik.dk) indsamles der oplysninger om dig i forbindelse med bestilling af dit kort. Oplysningerne bruger vi til at kunne behandle din bestilling og udstede et rejsekort.

  Det er ikke muligt at foretage køb uden at afgive personlige oplysninger.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.  De data vi anvender omfatter:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb eller ved henvendelse til Sydtrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer og betalingskort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder køb af kort.
  • Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af webshop: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.

   

  Vi bruger følgende tredjepartsservices:
  • Raketfart: Sydtrafik Webshoppens udviklere (raketfart.dk)
  • OnPay: Betalingsløsning i webshop (onpay.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i webshop (mobilepay.dk)
  • Nets: Betalingsløsning i webshop (nets.dk)

   

GRUPPEREJSER

 • Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik Bestillingsportal (bestilling.sydtrafik.dk) indsamles der oplysninger om dig, dine billetter, reservationer og rejsemønster.

  Der indsamles først data når du opretter en konto til billetkøb og reservationer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at oprette dig som brugere.

  Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede billetservice, samt til statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, så vi kan forbedre vores services.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.

  Hvilke data indsamles

  De data vi anvender omfatter:

  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, reservation, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik.
   Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx reservationer og køb af billetter. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en brugerkonto. 
   Betalinger foregår enten med faktura via CVR- eller EAN-nummer, eller ved oplysning af det billetmedie som benyttes
  • Oplysninger om brug af bestillingsportalen: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. 
  Hvilke tredjepartsservices bruges

  Vi bruger vi følgende tredjeparter:

  • JF Data Service ApS: Sydtrafik Bestillingsportalens udvikler (jf-data.com)
  • Rejseplanen: Benyttes til rejseopslag og beregning af priser (rejseplanen.dk)

SYDTRAFIK APP

 • Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik Mobilbillet app indsamles der oplysninger om dig, dine billetter og rejsemønster.

  Der indsamles først data når du opretter en konto til billetkøb i appen.
  Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at oprette dig som bruger.

  Det er muligt at gennemse Sydtrafik Mobilbillet app uden at afgive personlige oplysninger.
  Det er ikke muligt at foretage køb uden at afgive personlige oplysninger.

  Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede billetservice, samt til statistiske formål.
  Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, således at vi kan forbedre vores services.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.  Hvilke data indsamler vi


  De data vi anvender omfatter:

  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik.
   Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID såsom betalingskort eller kørekort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx køb af billetter og pendlerkort. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en brugerkonto.
   Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af appen: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.

  Hvilke tredjepartsservices bruger vi

   

  Vi bruger følgende tredjeparter:

  • Oxygen: Sydtrafik Mobilbillet appens udviklere (oxygen.dk)
  • Rejseplanen: Benyttes til rejseopslag og beregning af priser (rejseplanen.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i app (mobilepay.dk)
  • Bambora: Betalingsløsning i app (bambora.com)
  • Mapbox: Kortvisning på pendlerkort (kommende funktion) (mapbox.com)
  • Firebase: Benyttes til fejlrapportering, antal brugere og brug af apps (firebase.google.com)
  • Firebase: Til udsendelse af push-beskeder (firebase.google.com)
  • Raygun: Fejlovervågning mellem backend og apps (raygun.com)

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Se info om handicapkørsel i julen

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 60 86 00

Tast 4 for Omstilling / Administration


Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Se åbningstider omkring jul og nytår

Søg