Skip til hoved indholdet

Privatlivspolitik

Når du som kunde gør brug af Sydtrafiks ydelser samt Sydtrafiks hjemmeside, skal du være opmærksom på, at vi behandler en række personoplysninger om dig. Derudover kan vi også i visse situationer behandle personoplysninger om dig i forbindelse med markedsføring.

 

Nærværende privatlivspolitik er opdateret december 2023.

SYDTRAFIK PRIVATLIVSPOLITIK

 • Sydtrafik indsamler og behandler altid personoplysninger, herunder også følsomme personoplysninger, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, som Sydtrafik er underlagt som trafikselskab. Sydtrafik behandler derudover kun personoplysninger, hvis vi har et behandlingsgrundlag herfor og i øvrigt har et sagligt formål hermed. Sydtrafik videregiver i øvrigt kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis der er et særskilt og sagligt grundlag hertil.

  Sydtrafik behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav som følger af persondatalovgivningen. Dette betyder, at Sydtrafik blandt andet har iværksat en række passende tekniske foranstaltninger og interne regler om informationssikkerhed, der er med til at beskytte dine personoplysninger mod f.eks. at gå tabt, mod uautoriseret offentliggørelse, mod uvedkommendes adgang eller kendskab hertil. Derudover har Sydtrafik iværksat en række interne kontroller, således Sydtrafik jævnligt gennemgår de personoplysninger, vi har registreret og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante for Sydtrafik at behandle.

  Længere nede på siden kan du klikke dig videre til oplysninger om Sydtrafik specifikke behandlinger af dine personoplysninger, herunder:

  • Hvornår og hvordan vi indhenter dine oplysninger
  • Hvilke typer af oplysninger vi behandler om dig
  • Hvad vi bruger oplysningerne til
  • Hvilket retsgrundlag behandlingen er baseret på
  • Hvilke andre modtagere der evt. er af dine oplysninger
  • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

   

 • I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Sydtrafik som dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Nedenfor finder du de relevante kontaktoplysninger:

  Sydtrafik
  Banegårdspladsen 5
  6600 Vejen
  Cvr. 29942897
  Tlf.: 7660 8600
  Mail: post@Sydtrafik.dk

   

 • Som offentlig myndighed er vi forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Har du så således spørgsmål om dine rettigheder angående vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte:

  HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
  Cvr. 32337120
  Øster Havnegade 12
  9000 Aalborg
  Mail: dpo@Sydtrafik.dk
  Att.: Lóa Skau Björnsson

   

DINE RETTIGHEDER

 • Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via formularen "Sikker post til Sydtrafik". Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

  Ret til indsigt i egne personoplysninger

  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Sydtrafik behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til Sydtrafik, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Sydtrafik behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor Sydtrafik har oplysningerne fra, hvor længe Sydtrafik opbevarer dem, samt hvem Sydtrafik eventuelt deler dem med.

  Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

  Såfremt Sydtrafik behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil Sydtrafik sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

  Ret til sletning

  Sydtrafik er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor Sydtrafik normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis Sydtrafik ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

  Ret til at gøre indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis Sydtrafik modtager en indsigelse fra dig, vurderer Sydtrafik, om Sydtrafik skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil Sydtrafik har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

  Dataportabilitet

  Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan Sydtrafik ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

  Tilbagekaldelse af samtykke

  Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Sydtrafik stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Du kan tilbagetrække dit samtykke ved brug af kontaktformularen her: Kontakt Sydtrafik og Flextrafik.

  Klagevejledning til Datatilsynet

  Hvis du har indsigelser mod Sydtrafik behandling af dine personoplysninger, opfordrer Sydtrafik dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af
  www.datatilsynet.dk

   

PERSONOPLYSNINGER

 • Vi indhenter personoplysninger om dig som led i Sydtrafik varetagelse af sin opgave som trafikselskab. Derfor vil der blive behandlet en række oplysninger, som blandt andet indsamles, når du benytter Sydtrafik transportservices og tillægsydelser.

  Sydtrafik indhenter primært oplysninger om dig direkte fra dig selv, men der kan være visse situationer, hvor Sydtrafik modtager oplysningerne fra andre aktører, herunder Regionen, Kommunen eller sygehuset i forbindelse med flexkørsler.

   

 • Vi behandler dine personoplysninger med det overordnede formål at muliggøre varetagelsen af Sydtrafiks opgaver i forhold til at kunne forestå den offentlige transport i Region Syddanmark på Jylland siden. Dette understreges af § 5 i lov om trafikselskaber, hvor det blandt andet fremgår at trafikselskaberne skal varetage følgende opgaver:

  • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
  • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
  • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • Privatbaner

  Formålet er således at drive et offentligt trafikselskab, hvor behandlingen af personoplysninger sker som led i varetagelsen af denne opgave.

   

 • Som følge af, at vi primært behandler personoplysninger som led i Sydtrafik varetagelse af offentlig myndighedsudøvelse i form af kunne forestå den offentlige transport i Region Syddanmark i Jylland, er retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra e.

  De før nævnte bestemmelser statuerer, at der er tale om en lovlig behandling, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, eller hvis behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse.

  I de situationer, hvor Sydtrafik behandler cpr-nummer, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Som følge af administrering og håndtering af særligt Flextrafikken i Region Syddanmark i Jylland, vil Sydtrafik komme til at behandle følsomme personoplysninger i form af f.eks. helbredsoplysninger. Disse personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  For så vidt angår de cookies, som Sydtrafik anvender, sker dette i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

   

 • De oplysninger, vi behandler om dig hos Sydtrafik, er primært oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og i visse tilfælde CPR-nummer. I listen herunder kan du se, hvilke typer af oplysninger, der konkret behandles samt hvorfor de behandles, når du anvender Sydtrafik trafikservices og tillægsydelser.

   

 • Sydtrafik videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Der kan dog være behandlinger, hvor vi deler dine personoplysninger med vores databehandlere, andre offentlige myndigheder eller virksomhed. Vi deler dog kun dine personoplysninger, hvis det er relevant og nødvendig for håndteringen af den opgave, hvortil vi behandler dine personoplysninger.

  Der kan være nogle situationer, hvor Sydtrafik er forpligtet til er dele dine personoplysninger. Dette kan enten være, hvis Sydtrafik er forpligtet hertil efter gældende lovgivning eller som følge af en afgørelse truffet af Domstolen eller lignende. Hvis Sydtrafik er forpligtet til at udlevere dine personoplysninger, vil du blive informeret herom.

   

 • Sydtrafik har stor fokus på, at de personoplysninger, vi behandler, behandles korrekt og sikkert. Derfor har vi også implementeret en række nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler, er beskyttet mod blandt andet hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse af oplysninger samt uvedkommendes kendskab eller misbrug.

  Derudover er alle medarbejdere undervist i, hvordan de behandler dine personoplysninger sikkert, korrekt og i henhold til lovgivningen. Alle medarbejdere har dog begrænset adgang, således de kun har adgang til de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for håndteringen af deres arbejdsopgaver.

  Sydtrafik har i øvrigt indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, således vi kan instruere og kontrollere dem i, at de også foretager sikker og korrekt behandling af de personoplysninger, vi overlader til dem.

   

 • Sydtrafik forsøger så vidt det er muligt at undgå samarbejder med virksomheder, som ikke hører under EU`s lovgivning. Men i nogle tilfælde kan vi bedst muligt servicerer dig som kunde, ved at gøre brug af en leverandør i et 3. land. Når vi anvender sådanne leverandører, er det primært databehandlere i USA, som er godkendt og certificeret i henhold til EU-kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse.

   

FLEXTRAFIK

 • Flextrafik patientbefordring kan bruges af dig der kører med Flextrafik til og fra sygehus, behandling m.v. og hvor dine rejser bestilles af bestillingskontor eller sygehuse etc.
  Formålet med behandlingen af dine persondata i forbindelse hermed er følgende:

  Udførelse af din kørsel og varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel

  Afregning med din region, som skal betale for kørslen

  Behandling af henvendelser og klager

  Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel

  Overholdelse af vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

  Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stik. 1 litra c:
   - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer,
   - Oplysninger om dine rejser (til/fra).
  • Følsomme oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra g, jf. artikel 6 stk. 1 litra e:
   - Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine rejser (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
   - For at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel, opkrævning og afregning med regionen m.v.

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Sygehuset eller bestillingskontoret, der bestiller kørslen
  • Din bopælskommune
  • Direkte fra dig

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • Sygehus, bestillingskontor m.v.
  • Din region

  Derudover anvender vi databehandlere (leverandører), som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine rejser, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

 • Formålet med behandlings af dine personoplysninger ved Flextur er følgende:

  • I forbindelse med kørsel af dig som kunde i flextrafik
  • Ved opkrævning af betaling for dine rejser,
  • Til evt. oprettelse som selvbetjeningskunde, med mulighed for onlinebestilling af rejser,
  • Udsendelse af SMS-påmindelser om dine rejser
  • Afregning med den kommune, som skal betale for kørslen.
  • Behandling af henvendelser og klager
  • Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel
  • At overholde vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

  I forbindelse med Flexture behandler vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stik. 1 litra c følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger:
   - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer,
   - oplysning om personer der skal køres (f.eks. børn),
   - Kundenummer,
   - Oplysninger om dine ture (til/fra)
   - Dine betalinger m.v.
  • Med hjemme i databeskyttelsesforordningens Artikel 9 stk. 2 litra g, jf. Artikel 6 stk. 1 litra e behandler vi relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • Med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art 87 samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 behandler vi CPR-nummer for at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel, opkrævning og afregning med din kommune m.v.

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig
  • Eventuelt din bopælskommune
  • Eventuelt CPR-registreret

  Vi kan dele relevante personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • De regionale trafikselskaber, hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet
  • NETS, til brug for udførelse af betaling (oplysning om dit betalingskort opbevares ikke af Sydtrafik)
  • Gældsstyrelsen ved inddrivelse af restancer
  • Derudover anvender vi databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystemer indtil de ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine ture, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

 • Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med handikapkørsel er følgende:

  • Oprettelse og administration af dit kundeforhold i Flexhandicap, herunder udførelse og betaling for dine rejser, behandling af klager m.v.
  • Evt. oprettelse som selvbetjeningskunde, med mulighed for bestilling af rejser.
  • Udsendelse af SMS-påmindelser om dine rejser.
  • Udførelse af kørsel og varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel
  • Afregning med din bopælskommune, som skal betale for kørslen.
  • Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel.
  • Overholdelse af vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.  Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger med baggrund i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stk. 1 litra c:
   - Navn,
   - adresse,
   - e-mail og telefonnummer,
   - oplysninger om dine rejser (til/fra adresser, tidspunkter etc.),
   - dine betalinger m.v.
  • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine rejser (hjælpemiddel, særlige behov m.v.) jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra g, jf. artikel 6 stk. litra e.
  • CPR-nummer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 For at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel, opkrævning og afregning med din kommune m.v.

   

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Din bopælskommune som visiterer dig til handicapkørsel
  • Direkte fra dig
  • CPR-registeret

   

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • Din bopælskommune
  • De regionale trafikselskaber, hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet
  • NETS, til brug for udførelse af betaling (oplysning om dit betalingskort opbevares ikke af Sydtrafik)
  • Gældsstyrelsen ved inddrivelse af ubetalt gæld
  • Derudover anvender vi databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.

   


  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine rejser, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

 • For dig som via din kommune er visiteret til kørsel med Sydtrafik til f.eks. læge, dagcenter, genoptræning, sundhedscenter eller specialskole er formålet med behandlingen af dine persondata følgende:

  • Udførelse af din kørsel, og varetagelse af dine eventuelle særlige behov i forbindelse med kørsel
  • Behandling af eventuelle klager
  • Afregning med den kommune, som skal betale for kørslen
  • Kundeundersøgelser, analyse og statistik til forbedring af flextrafikkørsel.
  • Overholdelse af vores forpligtelser til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter bl.a. bogføringsreglerne, offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

   

  Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e og artikel 6 stk. 1 litra c:
   - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer,
   - oplysninger om dine rejser (til/fra).
  • Følsomme oplysninger Databeskyttelsesforordningens Artikel 9 stk. 2 litra g, jf. Artikel 6 stk. 1 litra e:
   - Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine rejser (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.:
   - For at sikre din identitet entydigt og at vores oplysninger om dig er ajourførte - bl.a. i forbindelse med kørsel og afregning med din kommune m.v.

   

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Din bopælskommune som bestiller kørslen til dig
  • Direkte fra dig

   

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • De vognmænd og chauffører, som skal udføre kørslen
  • Din bopælskommune
  • Den institution eller det sted du skal køre til/fra, i det omfang det er nødvendigt.
  • Derudover anvender vi databehandlere, som hjælper os med forskellige opgaver i forbindelse med flextrafik. Vi deler aldrig flere oplysninger, end hvad som er strengt nødvendigt for at løse en given opgave. Vores vigtigste databehandler er FlexDanmark f.m.b.a., som er ejet af trafikselskaberne. FlexDanmark driver og udvikler de IT-systemer, der understøtter Flextrafik i hele landet og besvarer telefonopkald uden for Sydtrafik åbningstid m.v.

   

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Korrespondance og dokumenter opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.
  Oplysninger om dine rejser, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale og for at vi kan dokumentere aftaler med dig.
  Kundeundersøgelser, analyser og statistik til brug for at forbedring af flextrafikkørsel anonymiseres så snart vi har modtaget de oplysninger vi har brug for.

   

KONTROL I BUSSEN

 • Ung og voksen på 15 år eller derover

  Sydtrafik har en række kontrollører i busserne, der tjekker, hvorvidt alle rejsende har den rette rejsehjemmel. Har du som rejsende ikke korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger til brug for udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.

  I forbindelse med en kontrolsag behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Adresse
  • Cpr. nr.
  • Mailadresse

  Sydtrafik behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c samt lov om trafikselskaber §29. Sydtrafik behandling af klagesager er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For så vidt angår Sydtrafik behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvis den udstedte kontrolafgift ikke betales, videregives dine oplysningerne til Gældsstyrelsen, hvor du registreres med gæld til det offentlige. Derudover videregiver Sydtrafik som udgangspunkt ikke dine personoplysninger.

  Personoplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af kontrolafgift samt eventuelt efterfølgende korrespondancen omkring sagen, opbevares hos Sydtrafik indtil dette afleveres til Statens Arkiver. Dette sker hvert 5 år. Herefter opbevares oplysningerne ikke længere hos Sydtrafik. Selve kontrolafgiften slettes efter 3 år plus indeværende år, hvori kontrolafgiften er betalt.

  Børn under 15 år

  Sydtrafik har en række kontrollører i busserne, der tjekker, hvorvidt alle rejsende har den rette rejsehjemmel. Er du under 15 år og bliver mødt af en kontrollør uden at du har en gyldig billet eller et gyldigt skolekort, så får du udleveret en oplysningsskrivelse hvor der står hvordan Sydtrafik behandler dine oplysninger og der bliver sendt oplysninger om at du har kørt med bussen uden gyldig billet eller skolekort til Sydtrafiks kortkontor.
  På Sydtrafiks kortkontor undersøger de om du har et gyldigt rejsekort eller skolekort og der tages eventuelt fat i din skole for bestilling af nyt skolekort.

  Sydtrafik registrer i et sikkert system, at du er blevet mødt uden en gyldig billet eller et gyldigt skolekort.

  Hvis det ikke er første gang du rejser uden gyldig billet eller skolekort kan Sydtrafik kontakte dine forældre. I sådanne tilfælde kan det efter en konkret vurdering besluttes, om der skal udstedes en kontrolafgift til dig. Du kan læse om prisen på en afgift i de landsdækkende rejseregler.

  I forbindelse med en kontrolsag behandler vi følgende personoplysninger om dig og dine forældre:

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Adresse
  • Cpr. nr. kun på dig

  Sydtrafik behandler personoplysningerne efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c samt lov om trafikselskaber §29. Sydtrafik behandling af klagesager er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For så vidt angår Sydtrafik behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvis den udstedte kontrolafgift ikke betales, videregives dine oplysningerne til Gældsstyrelsen, hvor du registreres med gæld til det offentlige. Derudover videregiver Sydtrafik som udgangspunkt ikke dine personoplysninger.

  Personoplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af kontrolafgift samt eventuelt efterfølgende korrespondancen omkring sagen, opbevares hos Sydtrafik indtil dette afleveres til Statens Arkiver. Dette sker hvert 5 år. Herefter opbevares oplysningerne ikke længere hos Sydtrafik. Selve kontrolafgiften slettes efter 3 år plus indeværende år, hvori kontrolafgiften er betalt.

   

 • Når du rejser med bus, er der opsat videoovervågning i bussen. Det er den enkelte private busselskab, der har ansvaret for TV-overvågningen og dermed er dataansvarlig for optagelserne. Har du spørgsmål til TV-overvågningen, skal du derfor kontakte det private busselskab. Sydtrafik kan hjælpe dig med oplysninger om, hvilket busselskab der kører en bestemt buslinje.

   

KORT

 • Elever i folkeskolen samt studerende på ungdoms- og videregående uddannelser kan – hvis kravene hertil opfyldes – få udstedt et Skolekort eller Ungdomskort. Begge kort udstedes gennem Rejsekorts program.


  I forbindelse med udstedelse og administrering af Skolekort, behandles følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Klasseårgang
  • Skole

   


  I forbindelse med udstedelse og administrering af Ungdomskort, behandles følges oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • Cpr. nr.
  • Bestillingshistorik
  • Betalingsoplysninger, herunder kortoplysninger
  • Uddannelsessted
  • Oplysninger om, hvor lang tid man er berettiget/godkendt til Ungdomskort

   

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger som led i Sydtrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafiks transportopgaver i henhold til lov om trafikselskaber. Behandlingen sker for at kunne udstede og administrerer skole- og ungdomskortene, for at kunne identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager i forbindelse med kontrolafgifter samt opkræve betaling. Sydtrafik behandling af dit CPR-nummer sker for at sikre entydig identifikation af dig.

  Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  De oplysninger, der indsamles i forbindelse med administrering af skolekort bliver delt med skolen og kommunen. De oplysninger der indsamles i forbindelse med administrering af ungdomskort, bliver delt med den, ungdoms- og uddannelsesinstitutionen, SU-styrelsen samt Rejsekort. Derudover kan der ske videregivelse til f.eks. politiet i forbindelse med svig/snyd.

  For oplysninger anvendt i forbindelse med administrering af skolekort opbevares disse i systemet mitskolekort.dk så længe du har en aktiv bruger og i op til i 5 år herefter. For oplysninger anvendt i forbindelse med administrering af Ungdomskort opbevares disse så længe, du fortsat har en aktiv bruger og i op til 3 år herefter. Opbevaring sker her med baggrund i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

 • Opfylder du kriterierne kan du få et pensionistkort.

  I forbindelse med udstedelse og administrering af pensionistkort, behandles følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • CPR

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger som led i Sydtrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafiks transportopgaver i henhold til lov om trafikselskaber. Behandlingen sker for at kunne udstede og administrerer pensionistkortene, for at kunne identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager i forbindelse med kontrolafgifter samt opkræve betaling. Sydtrafik behandling af dit CPR-nummer sker for at sikre entydig identifikation af dig.

  Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11 for behandling af dit CPR.

  De oplysninger, der indsamles i forbindelse med administrering af pensionistkortet, bliver delt med den pågældende kommune samt Rejsekort. Derudover kan der ske videregivelse til f.eks. politiet i forbindelse med svig/snyd.

  For oplysninger behandlet i forbindelse med pensionistkort, opbevares disse så længe kortet er gyldigt. Så snart kortet udløber slettes alle oplysninger.

   

 • I forbindelse med køb eller automatisk optankning af rejsekort kan der opstå gæld til rejsekort.

  Det kan ske når et nyt rejsekort udstedes og sendes til dig sammen med et giro indbetalingskort. Indtil beløbet er indbetalt er der tale om gæld, og betaler du ikke så er det Sydtrafiks opgave at inddrive denne gæld.

  Det kan også ske i forbindelse med at der oprettet en automatisk tank-op aftale, hvor der ikke kan overføres penge til aftalen, fordi der ikke er penge på dit kreditkort, eller kortet ikke længere er gyldigt. Også her er der tale om gæld som Sydtrafik skal inddrive.

  Sydtrafik behandler i den forbindelse følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • CPR nummer
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

   

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger for at administrere dig som kunde.

  De indsamlede oplysninger behandles som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafik transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Sydtrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Sydtrafik retlige forpligtelser.

  Som udgangspunkt videregives dine personoplysninger ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor de alligevel videregives til f.eks. Gældsstyrelsen ved manglende betaling.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor. Oplysninger anvendt i forbindelse med inddrivelse af gæld opbevares som udgangspunkt i 3 år plus indeværende år fra købstidspunktet i henhold til bogføringsloven.

 • Når du bruger kort udstedt af rejsekort, til brug for at rejse med kollektiv transport i Danmark, gemmer rejsekort oplysninger om dine rejser for at kunne afregne beløbet med dig.

  Rejsekort gemmer oplysninger om dit afgangssted, destination, rejsetidspunkter, priser og rabatter. Du har adgang til disse data via rejsekort selvbetjening.

  De indsamlede oplysninger behandles som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafik transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Sydtrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Sydtrafik retlige forpligtelser.

  Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Som udgangspunkt videregives dine personoplysninger ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor de alligevel videregives til f.eks. politiet ved anmeldelse af svig, billetkontrol eller Uddannelsesstyrelsen i forbindelse med dokumentation af salg af Ungdomskort.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor. Oplysninger anvendt i forbindelse med dine rejseaktiviteter opbevares som udgangspunkt i 3 år plus indeværende år fra rejsetidspunktet i henhold til bogføringsloven. For de øvrige personoplysninger, der behandles i forbindelse med brugen af rejsekort, anonymiseres disse efter 13 måneders inaktivitet. Dette vil sige, at hvis du ikke har haft en gyldig billet i 13 måneder, vil du blive betragtet som inaktivt og dine personoplysninger anonymiseres automatisk.

KUNDEHENVENDELSER

 • Som kunde hos Sydtrafik, kan du altid kontakte os via enten mail eller telefon.

  Når du kontakter os pr. telefon, skal du være opmærksom på, at vi har notatpligt. Dette betyder, at vi i visse situationer noterer samtalen ned i et notat og gemmer det. Drejer din henvendelse sig f.eks. om en supportsag eller en klage, vil din henvendelse således blive skrevet ned i et notat og herefter gemt på din sag.

  I nogle situationer kan der være behov for, at telefonnotatet deles med offentlige myndigheder, pengeinstitutter eller politiet. Som udgangspunkt vil der dog ikke ske udlevering af telefonnotater.

  Telefonnotaterne gemmes så længe, der er behov herfor. Er der således tale om en klagesag eller en supportsag, vil telefonnotatet opbevares så længe, der fortsat består en sag. Efter sagens afslutning, vil telefonnotatet blive opbevaret i 3 år + indeværende år af hensyn til mulige fremtidige krav.

  Sydtrafik optager telefonsamtalerne med dig, hvis du giver tilladelse hertil. Læs mere i afsnittet 'Optagelse af telefonsamtaler'.

  Når du sender en mail til Sydtrafik, behandler vi som udgangspunkt de oplysninger, der fremgår af din mail. Dette vil ofte være:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Email adresse
  • Sagsforløb/henvendelse

   

  Drejer din henvendelse sig om en supportsag eller klagesag, vil din mail blive sendt videre internt til den medarbejder, der skal håndtere din sag. Drejer din henvendelse sig om andet, herunder f.eks. prisoplysninger eller lignende, vil henvendelse blive håndteret af vores kundeservice, hvor mailen også modtages. Drejer henvendelse sig om flextrafik, vil din mail blive sendt videre internt til vores Flextrafik-afdeling.

  Opbevaringstiden af din mail afhænger af, hvilke henvendelser der er tale om. Som udgangspunkt opbevares din mail dog ikke længere tid end hvad der er nødvendigt i forhold til formålet. Er der således tale om en support- eller klagesag eller en flextrafiksag, vil din henvendelse blive opbevaret så længe, der fortsat består en sag. Herefter vil din henvendelse blive opbevaret i 3 år plus indeværende år af hensyn til dels bogføringsloven samt af hensyn til fremtidige krav. Er der tale om en almindelige henvendelse, vil din mail blive opbevaret i 6 måneder fra modtagelsen.

  Når du henvender dig til os på enten mail eller pr. telefon, behandler Sydtrafik dine oplysninger for at kunne administrere dig som kunde, for at yde en service over for dig samt som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af de transportopgaver, Sydtrafik har som trafikselskab. Behandlingen sker i forbindelse med salg af rejsehjemmel, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Hvis du måtte oplyse dit CPR, sker Sydtrafik behandling heraf for at sikre entydig identifikation af dig som kunde.

  Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvis Sydtrafik måtte behandle CPR-numre, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 • Hvis du er berettiget til udbetaling af rejsegaranti, behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • CPR-nummer
  • Personer uden dansk bankkonto vil skulle udlevere SWIFT og IBAN
  • Rejsehistorik i forhold til den konkrete anmodning om rejsegaranti
  • Forhold du selv oplyser om i forbindelse med beskrivelsen af, hvorfor du er berettiget til rejsegaranti.

   

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med udbetaling af rejsegaranti er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra e, samfundsmæssig forpligtelse. For så vidt angår behandlingen af CPR er det Databeskyttelsesforordningens Artikel 87 og Databeskyttelseslovens § 11 stk. 1.

  Oplysningerne om udbetalingen af rejsegaranti opbevares i økonomisystemet i indeværende år plus de 3 år de skal opbevares iht. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og Regnskabsvæsen.

  Evt. korrespondance opbevares i vores journalsystemer indtil disse ikke længere har retlig betydning for Sydtrafik, og som minimum indtil disse er afleveret til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.

   

 • Sydtrafik optager telefonsamtalerne med dig, hvis du giver tilladelse hertil.
  Når du ringer til Sydtrafik Kundeservice eller Flextrafik, har du ved at trykke 1 eller 2 mulighed for at til eller fravælge, at vi optager telefonsamtalen. Tager du ikke stilling og trykker 1 eller 2, men blot venter på linjen, vil telefonsamtalen ikke blive optaget.

  Formålet med at optage telefonsamtalen er uddannelse af Sydtrafiks medarbejdere for derigennem at forbedre vores kundeservice. Når du ringer til Flextrafik kan formålet med optagelsen derudover også være i forhold til dokumentation af samtalen med dig, til brug for afklaring af eventuelle uoverensstemmelser. Og ringer du til Sydtrafiks Kundeservice kan formålet ud over uddannelse af medarbejdere også være kundetilfredshedsundersøgelser.

  Når vi optager telefonsamtalen, er de personoplysninger vi behandler din stemme og de oplysninger du selv oplyser under samtalen. Vores hjemmel hertil er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra a (dit samtykke)

  Vi beder normalt ikke om følsomme oplysninger, men det kan være relevant for din henvendelse, at vi får information om helbredsmæssige forhold i forbindelse med din brug af offentlig transport. Vi beder ikke om oplysninger, som ikke er nødvendige eller som du ikke ønsker at give os.
  Vores hjemmel til at behandle følsomme oplysninger er Databeskyttelsesforordningens Artikel 9 stk. 2 litra a, jf. Artikel 6 stk. 1 litra a (dit samtykke).

  Vi behandler kun de oplysninger du oplyser under samtalen og vi har kun brug for at kende dit CPR, hvis det er nødvendigt for vores videre betjening af dig, afhængig af situationen.
  Vores hjemmel hertil er Databeskyttelsesforordningens Artikel 87 og Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Telefonsamtaler opbevares i højst 30 dage, hvorefter de slettes. Hvis længere opbevaring er nødvendige, f.eks. grundet en igangværende tvist i forbindelse med din henvendelse til Flextrafik, vil vi informere dig herom.

  Hvis du ønsker en samtale slettet før dette tidspunkt, kan du kontakte os via formularen på siden sydtrafik.dk/sikkerpost. Du bedes oplyse navn, dato/tid og telefonnummer, så vi kan finde samtalen.
  Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ringer uden for åbningstid til vores Flextrafik-afdeling, vil du blive viderestillet til FlexDanmarks Call Center, hvor samtalerne optages. I den forbindelse henvises der til FlexDanmarks privatlivspolitik herom:  flexdanmark.dk/privatlivspolitik

   

SERVICECENTRE


 • Du kan købe og forny din rejsehjemmel på et salgssted. Sydtrafik behandler dine personoplysninger, når du køber og/eller fornyer din rejsehjemmel.

  Sydtrafik behandler i den forbindelse følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • Email
  • Telefon

   

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger for at administrere dig som kunde. Derudover behandles personoplysninger som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafik transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Sydtrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Sydtrafiks retlige forpligtelser.

  Det skal i den forbindelse nævnes, at Rejsekort A/S er dataansvarlig for personoplysninger i forbindelse med salg, tank-op og fornyelse af rejsekort. Se privatlivspolitik for Rejsekort på følgende link: rejsekort.dk/det-med-smaat.

  Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Som udgangspunkt videregives dine personoplysninger ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor de alligevel videregives til f.eks. politiet ved anmeldelse af svig eller billetkontrol.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor. For så vidt angår personoplysninger indsamlet via salgssteder, opbevares disse i 3 år plus indeværende år i henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

HJEMMESIDE

 • Hjemmeside:  sydtrafik.dk

  Når du besøger Sydtrafik hjemmeside, skal du være opmærksom på, at vi kan behandle personoplysninger om dig i form af cookies. Cookies giver Sydtrafik mulighed for at skabe et overblik over, hvor mange besøgende, Sydtrafik har, og hvilke dele af siderne der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak”, hvis du ikke ønsker, at der placeres cookies på din enhed.

  Du kan i øvrigt læse mere om Sydtrafik brug af cookies, muligheden for at fjerne cookies samt muligheden for at trække dit cookies-samtykke tilbage her: sydtrafik.dk/cookie

 • Sydtrafik anvender cookies ved besøg på hjemmesiderne Sydtrafik, Webshop og Grupperejser. Du kan læse mere om vores brug af cookies, finde en vejledning til at fjerne cookies samt ændre dit samtykke i forhold til placering af cookies i vores cookiepolitik her:  sydtrafik.dk/cookie

 • Du kan, kontakte Sydtrafik via kontaktformularer på vores hjemmeside. I den forbindelse behandler vi de personoplysninger om dig, som du oplyser i forbindelse med din henvendelse. Det vil dog typisk være personoplysninger som:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Sagsforløb
  • Ved anmodning om kompensation behandles derudover også oplysninger som CPR og NEM-Konto

   

  Sydtrafik råder dig til aldrig at angive følsomme personoplysninger eller cpr-nr. i din kundehenvendelse via vores hjemmeside, hvis det ikke er nødvendigt for behandlingen af din sag.

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger for at administrere dig som kunde. Hvis din henvendelse drejer sig om eller kan medføre en ud- eller tilbagemelding i forbindelse med f.eks. refusion, rejsegaranti eller lignende, sker behandlingen for at kunne udføre disse opgaver. Derudover behandler vi også dine personoplysninger for at kunne overholde vores retlige forpligtelse til at journalisere og opbevare visse former for materiale efter offentlighedsloven, arkivloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

  Vi behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 6, stk. 1, litra c. For de tilfælde, hvor vi behandler følsomme oplysninger ved kundehenvendelser via hjemmesiden (eksempelvis oplysninger om hjælpemiddel), er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 6, stk. 1, litra c. For de tilfælde, hvor vi behandler CPR-nummer (eksempelvis ved udbetaling til NemKonto og for at sikre identifikation) er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens §11, stk. 1.

  Som udgangspunkt videregives dine personoplysninger ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor de alligevel videregives til f.eks. politiet ved anmeldelse af svig, SKAT, Kommunen, Regionen, pengeinstituttet eller NemKonto.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor dog aldrig længere end 6 måneder. For så vidt angår personoplysninger indsamlet i forbindelse med en kundehenvendelse via hjemmesiden, opbevares disse hos Sydtrafik indtil de afleveres til Statens arkiver. Dette sker hvert 5. år. Efter aflevering, har Sydtrafik ikke længere adgang til oplysningerne.

 • Skal du sende personoplysninger til Sydtrafik, kan du gøre det sikkert via en formular på sydtrafik.dk.

WEBSHOP

 • Hjemmeside:  shop.sydtrafik.dk

  Enkelte kommuner tilbyder rejsekort til en speciel lav pris til udvalgte grupper som fx pensionister. Disse kort kan bestilles på Sydtrafik WebShop.

  Sydtrafik behandler i den forbindelse følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • Email
  • Telefon

   

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger for at administrere dig som kunde. Derudover behandles personoplysninger som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafik transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Sydtrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagesager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Sydtrafiks retlige forpligtelser.

  Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Som udgangspunkt videregives dine personoplysninger ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor de alligevel videregives til f.eks. politiet ved anmeldelse af svig eller billetkontrol.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor. For så vidt angår personoplysninger indsamlet via Webshoppen, opbevares disse i 3 år plus indeværende år i henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

   

  Betalingskort
  Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.

   

  Vi bruger følgende tredjepartsservices:

  • Raketfart: Sydtrafik Webshoppens udviklere (raketfart.dk)
  • OnPay: Betalingsløsning i webshop (onpay.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i webshop (mobilepay.dk)
  • Nets: Betalingsløsning i webshop (nets.dk)

   

 • Sydtrafik anvender cookies ved besøg på hjemmesiderne Sydtrafik, Webshop og Grupperejser. Du kan læse mere om vores brug af cookies, finde en vejledning til at fjerne cookies samt ændre dit samtykke i forhold til placering af cookies i vores cookiepolitik her:  sydtrafik.dk/cookie

GRUPPEREJSER

 • Hjemmeside:  bestilling.sydtrafik.dk

  På denne side kan du som kunde bestille zonebilletter og grupperejser med Sydtrafik. Siden kan både benyttes af private grupper samt af skoler, børnehaver og lignende institutioner. I forbindelse med brugen af bestillingsportalen, behandler Sydtrafik følgende personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger for at administrere dig som kunde samt at kunne tilbyde dig forslag til billetter.

  De indsamlede oplysninger behandles som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafik transportopgaver i forbindelse med reservation af grupperejser og salg af billetter samt for at Sydtrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, herunder at opkræve betaling, udstede kvitteringer, gennemføre billetkontrol samt identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager eller klagesager om kontrolafgifter.

  Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  De oplysninger, vi indsamler i forbindelse med bestilling.sydtrafik.dk bliver delt med vognmænd og buschauffører, således de kan varetage kørslen. Derudover kan der ske videregivelse til offentlige myndigheder i forbindelse med f.eks. svig eller håndtering af kørsler for offentlige institutioner.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor. Oplysninger anvendt i forbindelse med køb på bestilling.sydtrafik.dk opbevares som udgangspunkt i 3 år plus indeværende år fra købstidspunktet i henhold henhold til bogføringsloven. Personoplysninger på billetter og reservationer anonymiseres efter 13 måneder.

  Efter 13 måneders inaktivitet vil dine personoplysninger blive slettet. Dette betyder, at hvis der ikke er foretaget nogen reservationer eller billetkøb i løbet af denne periode, vil du blive betragtet som inaktiv, og dine personoplysninger vil blive slettet automatisk fra bestilling.sydtrafik.dk.

 • Sydtrafik anvender cookies ved besøg på hjemmesiderne Sydtrafik, Webshop og Grupperejser. Du kan læse mere om vores brug af cookies, finde en vejledning til at fjerne cookies samt ændre dit samtykke i forhold til placering af cookies i vores cookiepolitik her:  sydtrafik.dk/cookie

PENDLERTJEK

 • Hjemmeside:   pendlertjek.sydtrafik.dk

  Via hjemmesiden pendlertjek.sydtrafik.dk kan du gøre brug af funktionen Pendlertjek. Med Pendlertjek kan du sammenligne økonomiske, tidsmæssige og klimamæssige konsekvenser af forskellige transportformer mellem to adresser. I forbindelse med Pendlertjek behandles følgende oplysninger:

  • Rejsesøgning, herunder adresse, prisoplysninger, tidsforbrug og lignende

  Det er kun i de tilfælde hvor der indtastes fuld adresse (vejnavn og husnummer), at der er tale om personhenførbare oplysninger. De indtastede data anvendes udelukkende til analyse og statistik.

  Når du gør brug af Pendlertjek, skal du være opmærksom på, at der placeres cookies på din enhed. De cookies, der placeres, er nødvendige for funktionaliteten af Pendlertjek. I den forbindelse henvises der til Sydtrafiks cookiepolitik, hvor du kan læse mere om cookies samt få en vejledning til, hvordan du kan fjerne cookies. sydtrafik.dk/cookie.

  Sydtrafik behandler ovenstående oplysninger for at yde en ekstra service til dig som kunde.

  Oplysninger, der behandles i forbindelse med pendlertjek, behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.

SYDTRAFIK APP

 • Du kan downloade Sydtrafik Mobilbillet-app og oprette en konto, hvor du har mulighed for at købe billetter og kort. Sydtrafik behandler i den forbindelse følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Trackingoplysninger der giver os viden om din brug af appen, samt hvilken type billet du har købt

  Sydtrafik behandler ovenstående personoplysninger for at administrere dig som kunde samt at tilbyde dig forslag til billetter.

  De indsamlede oplysninger behandles som led i Sydtrafik offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Sydtrafik transportopgaver i forbindelse med salg af billetter og kort samt for at Sydtrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, herunder at opkræve betaling, udstede kvitteringer, gennemføre billetkontrol samt identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager eller klagesager om kontrolafgifter Oplysningerne behandles desuden for at overholde Sydtrafik retlige forpligtelser.

  Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Som udgangspunkt videregives dine personoplysninger ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor de videregives til andre myndigheder f.eks. politiet ved anmeldelse af svig.

  Ovenstående personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til formålet beskrevet ovenfor. Oplysninger anvendt i forbindelse med billetkøb i app’en opbevares som udgangspunkt i 3 år plus indeværende år fra købstidspunktet i henhold til bogføringsloven.Personoplysninger på billetter og kort anonymiseres efter 13 måneder.

  Efter 13 måneders inaktivitet vil dine personoplysninger blive slettet. Dette betyder, at hvis der ikke er foretaget billetkøb i løbet af denne periode, vil du blive betragtet som inaktiv, og dine personoplysninger vil blive slettet automatisk fra appen.

SOCIALE MEDIER

 • Sydtrafik anvender Facebook og Instagram til markedsføring ved at gøre opmærksom på forskellige tiltag og muligheder, du har som kunde hos Sydtrafik.

  Vi tillader at kunder kan kommentere på vores opslag samt indsende billeder, men vi afviser kundehenvendelser og sagsbehandling. Vi modtager ikke andre personoplysninger end dem du som kunde selv oplyser i din profil på Facebook og Instagram.

  Retsgrundlaget for deltagelse i konkurrencer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Når retsgrundlaget er på baggrund af samtykke, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, gælder dette alene for den fremtidige behandling af dine personoplysninger.

  Når du besøger Facebook og Instagram, skal du være opmærksom på, at de kan behandle personoplysninger om dig i form af cookies, profiloplysninger og opslag. Du bør derfor læse Facebook og Instagrams regler for privatlivspolitik.

  Hvis du ikke ønsker at der placeres cookies på din enhed, kan du læse om hvordan du fjerner cookies her: sydtrafik.dk/cookie

MARKETING

 • Sydtrafik laver med jævne mellemrum konkurrencer for at markedsføre sig eller gøre opmærksom på forskellige tiltag og muligheder du har som kunde hos Sydtrafik. De personoplysninger, vi behandler om kunder, der deltager i konkurrencer, er typisk:

  • Navn
  • Email adresse
  • Telefonnummer

   

  Retsgrundlaget for deltagelse i konkurrencer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).
  Når retsgrundlaget er på baggrund af samtykke, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, gælder dette alene for den fremtidige behandling af dine personoplysninger.

  Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen, konkurrencen eller den konkrete markedsføring er aktiv og slettes senest 30 dage efter ophør. Dine oplysninger deles ikke med andre.

 • Sydtrafik gennemfører med jævne mellemrum markedsundersøgelser eller kundetilfredshedsundersøgelser med det formål at blive bedre til at opfylde vores samfundsmæssige forpligtelse som trafikselskab. Hvis undersøgelsen ikke er anonym behandler vi typisk følgende personoplysninger om de kunder der deltager i undersøgelsen:

  • Rejsebehov
  • Transportvaner
  • Transportadfærd og opfattelse af transportsituationen
  • Kundetilfredshed

   

  Retsgrundlaget for kundetilfredshedsundersøgelser og markedsundersøgelser er databeskyttelseslovens artikel 6 stk. 1 litra e (samfundsmæssig forpligtelse).

  Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen foregår. Når undersøgelsen er afsluttet, anonymiseres oplysningerne så de ikke kan tilbageføres til konkrete personer. Dine oplysninger deles ikke med andre.

 • Du kan abonnere på et nyhedsbrev, som Sydtrafik udsender. I forbindelse med dit abonnement, behandler vi dit:

  • Navn
  • Email
  • Telefon

   

  Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du giver dit samtykke i forbindelse med din tilmelding. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette vil medføre, at du ikke længere modtager nyhedsbrevet.

  Vi opbevarer og behandler oplysningerne om dig, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet.

  Oplysningerne videregives ikke til andre.

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00

Tast 4 for Omstilling / Administration


Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg